HMS-møte

Krav til HMS-opplæring for leder

Arbeidsgiver har plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. Arbeidsmiljøloven § 3-5. Formålet med slik pliktig opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at virksomhetsledere skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid og om arbeidsmiljøloven.

Hvem opplæringsplikten gjelder for

Med arbeidsgiver menes virksomhetens øverste leder, ofte den som er toppleder, administrerende direktør, daglig leder eller tilsvarende. Opplæringsplikten er personlig og kan ikke delegeres.

Arbeidsgiver skal sørge for at medlemmer av samarbeidsorganer, inkludert arbeidsgiver og eventuelt arbeidsgivers representant, får den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på forsvarlig måte.

Hvilke virksomheter gjelder opplæringsplikten for

Arbeidsmiljølovens krav om opplæring gjelder for alle virksomheter som sysselsetter arbeidstakere, jf. Arbeidsmiljøloven § 3-5. Lovens krav gjelder for både store og små virksomheter, uavhengig av hvor mange ansatte man har, eller stillingsprosenten til ansatte. Virksomheter uten ansatte faller utenfor kravene om pålagt opplæring i HMS. Det samme gjelder for daglig leder ansatt i eget aksjeselskap, når det ikke er andre arbeidstakere der.

Når det gjelder arbeidstakere med særskilte verv slik som verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, må arbeidsgiver foreta en vurdering på om disse har behov for opplæring. Dette må ses i sammenheng med hva som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte. Forhold som det er naturlig er tenke på i en slik vurdering er feks om virksomheten utøver risikofyllt arbeid, hvor mange ansatte det er, hvor kompleks organisasjonen er osv.

Opplæringen og innholdet

Arbeidsgiver skal gjennom opplæringen skaffe seg grunnleggende kunnskaper om HMS-arbeid. Opplæringen må gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomheten risiko og driftsforhold.

Det er ikke stilt krav til hvordan opplæringen skal foregå eller hvem som skal utføre den. Det er ikke krav til at leder har gjennomført HMS-kurs, opplæringen kan skje på annen måte. Det er Arbeidstilsynet som ved et eventuelt tilsyn vil vurdere om virksomhetens øverste leder har nødvendig kompetanse. Arbeidsgiver må imidlertid kunne dokumentere å ha gjennomført nødvendig opplæring og inneha tilstrekkelige kunnskaper.

Arbeidstilsynet har laget en liste over hva kravet til HMS-kurs for ledere skal inneholde. Listen finner du her: Arbeidstilsynet-Krav til HMS-kurs for ledere .

Overtredelsesgebyr

Brudd på plikten til opplæring i HMS kan medføre gebyr på maksimalt 15 ganger folketrygdens grunnbeløp.